ZAMEK Culture Centre

 Jest to inicjatywa adresowana do: nauczycieli; edukatorek kulturowych i animatorów kultury reprezentujących instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa kulturalne; przedstawicieli władz samorządowych; badaczek kultury; rodziców i dzieci oraz innych uczestników i uczestniczki kultury, reprezentujące różne grupy wiekowe i społeczne.


Centrum Praktyk Edukacyjnych jest jedną nielicznych w kraju (obok np. Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej czy Gdańskiego Program Edukacji Kulturalnej), propozycją systemowego rozwiązania, regulującego współpracę pomiędzy sferą edukacji i kultury. Jako pilotaż rządowego programu popularyzuje więc ideę podobnych zintegrowanych, spójnych, systemowych rozwiązań w tym zakresie i może się przyczynić do ich wdrożenia także w innych miastach w Polsce. Taka budowana „od dołu”, z poziomu regionalnego, sieć instytucji wspierających edukację kulturową w Polsce, może stać się rozwiązaniem bardzo wielu dylematów rozwojowych, formą czynienia dostępu do edukacji kulturowej bardziej egalitarnego.Misją CPE jest popularyzacja idei oraz dobrych praktyk edukacji kulturowej, którą chcemy rozumieć jako wspieranie aktywnych, twórczych i krytycznych form uczestnictwa w kulturze. Wymagają one dziś jednak złożonych kompetencji kulturowych, dlatego też zadaniem CPE jest wspieranie ich rozwoju. Podstawową zasadą zaś – współpraca między reprezentantami różnych środowisk, zaangażowanymi w działalność edukacyjno-kulturową.

Zespół

historia

Dzięki powołaniu CPE i jego działalności podmioty prowadzące działalność z zakresu edukacji kulturowej w Poznaniu i województwie wielkopolskim mają możliwość:

# bezpłatnego korzystania z raportów, artykułów, scenariuszy zajęć i wszelkich materiałów, pojawiających się na stronie internetowej CPE;

# nawiązywania współpracy z innymi podmiotami działającymi w sferze kultury i edukacji, zaznajomienia się z ich działalnością, metodami pracy, formami aktywności edukacyjno-animacyjnej;

# systematycznego podnoszenia własnych kwalifikacji w zakresie edukacji kulturowej i animacji kultury;

# skorzystania z metodycznego, organizacyjnego, badawczego, doradczego itd. wsparcia zespołu CPE przy realizowanych przedsięwzięciach edukacyjnych, przy budowaniu polityk i programów edukacyjno-kulturalnych, przy ewaluacjach rozmaitych projektów, ich finansowym, organizacyjnym czy merytorycznym opracowaniu;

# korzystania (i kształtowania) z systematycznie prowadzonej diagnozy nie tylko realizowanych działań z zakresu edukacji kulturowej i animacji kultury, ale również z diagnozy potrzeb i oczekiwań odbiorców, uczestników tych działań;

# wsparcia przez CPE realizowanych przez nie projektów i długofalowych przedsięwzięć (CPE staje się dodatkowym źródłem pozyskiwania funduszy na działalność edukacyjną i animacyjną).

Ponadto zakładamy, iż najważniejszym benefitem płynącym z działania CPE będzie stworzenie efektywnej formuły pośrednictwa pomiędzy sferą kultury i edukacji, dzięki której współpraca pomiędzy tymi dwoma sferami będzie dużo bardziej intensywna i owocna, niż ma to miejsce dzisiaj. Uważamy, iż wypracowanie takiej formuły stanowi niezbędny warunek wysokiej jakości edukacji kulturowej obecnej w placówkach edukacyjnych oraz rozwijania tych jej form, które proponują podmioty działające w sferze kultury.

_____________

Na zdjęciu znajdują się zwiedzający i zwiedzające wystawę. Wpatrują się w czarno-biały surrealistyczny obraz, o którym opowiada zamkowy przewodnik. Są zwróceni do nas plecami. Przed nimi ustawiono przeszkloną gablotę  z eksponatami.

Współdziałanie w kulturze 2019-2021

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information