ZAMEK Culture Centre

Konkurs na mikrodotacje SIŁA WSPÓŁPRACY

Konkurs na mikrodotacje "SIŁA WSPÓŁPRACY" to kontynuacja idei III NieKongresu Animatorów Kultury, który odbył się w dniach 9-11.04 w CK ZAMEK w Poznaniu. Jego podstawowym założeniem były partnerstwa: sektora kultury i sektora samorządowego, a celem było praktyczne wykorzystanie zapisów Samorządowej Karty dla Kultury. Konkurs na mikrodotacje był wynikiem współpracy Centrum Kultury ZAMEK, Urzędu Miasta Poznania i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

CEL KONKURSU: promowanie i wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i sektor samorządowy w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej oraz rewitalizacji społecznej w województwie wielkopolskim.

NAGRODA: sfinansowanie przez Centrum Kultury Zamek projektów realizowanych w partnerstwach sektora kultury z sektorem samorządowym. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł brutto, maksymalna – 10 000 zł brutto.

DO UDZIAŁU ZAPROSZONE ZOSTAŁY: osoby fizyczne i/lub podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną i/lub kulturalną oraz reprezentujące instytucje samorządowe w województwie wielkopolskim. Konkurs kierowany jest do partnerstw: animatorów i samorządowców.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

Projekty zgłaszane do konkursu powinny być poprzedzone przeprowadzoną diagnozą potrzeb, partnerstwo w projekcie powinno być realne (prowadzone w ścisły sposób). Projekty powinny odnosić się do jednego z obszarów tematycznych w konkursie będących częścią Samorządowej Karty dla Kultury. Dodatkowym atutem było doświadczenie uczestników z pola animacji i działalności samorządowej w realizacji projektów społecznych.

Obszary tematyczne konkursu związane z Samorządową Kartą Kultury:

1. Kultura to przestrzeń partycypacji nas wszystkich: ludzi współtworzących społeczeństwo obywatelskie. Uczestnicząc w kulturze, kształtujemy życie społeczne i tworzymy rozwój społeczny w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia.

Przykładowe działania: projekty włączające mieszkańców wsi i miast (osiedli, ulic, dzielnic etc.) i przedstawicieli różnych grup społecznych w taki sposób, że stają się oni silnym podmiotem zaplanowanych działań. Projekty mające na celu wzmacnianie decyzyjności i obywatelskich postaw mieszkańców oraz ich motywacji do realizacji oddolnych inicjatyw. Działania, które skupiają się na przekazywaniu narzędzi do realizowania lokalnych projektów lub włączające w zaplanowane już inicjatywy.

2. Kultura to przestrzeń kształtowania się wspólnoty ponad różnorodnością, w której naturalne różnice wzbogacają, a nie dzielą.

Przykładowe działania: – projekty eksplorujące tematykę różnorodności, mnogości kultur i stylów życia, obejmujące działania dotyczące lokalnego kontekstu kulturowego, społecznego i historycznego, podkreślające złożoność tożsamości lokalnej konkretnych obszarów. Projekty bazujące na lokalnych historiach, inicjatywach i osobach, które pomimo/dzięki swej odmienności zrealizowały istotne społecznie cele. Działania zaprojektowane inkluzywnie, włączające do uczestnictwa różnorodne grupy i przemyślane tak, by integrować i tworzyć relacje mające potencjał budowania wspólnoty.

3. Kultura to obszar dialogu z własnym dziedzictwem, w całej jego złożoności. To odkrywanie pozytywnych i negatywnych wątków w naszych dziejach oraz dbałość o dziedzictwo własne, a także „osierocone”.

Przykładowe działania: projekty eksplorujące lokalne historie, mikronarracje, przedstawiające lokalnych „bohaterów”, ciekawe osoby, grupy osób lub inicjatywy. Projekty obejmujące problematykę tożsamości lokalnej, małych-ojczyzn, archiwizujące i dokumentujące losy mieszkańców (aktualnych i byłych), otwarte na skomplikowane dzieje regionu, problematyzujące temat migracji, pracy organicznej i edukacyjnej związanej z tematem obywatelskości, wspólnotowości.

4. Kultura przynosi odpowiedzi na potrzeby, ale jest też polem dialogu i sporu, wytwarzania wciąż nowych oczekiwań, pytań i szans rozwoju.

Przykładowe działania: projekty eksplorujące tematy dotyczące życia lokalnego, lokalnych polityk kulturalnych, tworzenie przestrzeni i miejsc do dialogu (miejskich/wiejskich agor), warsztaty i ćwiczenia dotyczące prowadzenia debaty publicznej, organizowania społecznikowskiego, angażowania mieszkańców w podejmowanie decyzji i proponowanie rozwiązań (zwiększanie sprawczości mieszkańców), narzędzi zbierania opinii, poglądów, potrzeb.

REGULAMIN

_____________

Grafikę podzielono na dwie poziome części. W pierwszej z nich znajduje się tło złożone z nakładających się na siebie zielonych liści. Na nim umieszczono biały napis: Siła współpracy. Poniżej na białym tle napisano: Konkurs na mikrodotacje. Wszystko drukowanymi literami. Na samym dole zlokalizowano belkę z logotypami.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY

W ramach konkursu "Siła współpracy" zrealizowaliśmy 4 projekty: "PlanTY" w Kaliszu, "Publiczne Sceny Muzyczne 2018" i "Senioralne poruszenie. Przed sceną i na scenie" w Poznaniu oraz "Nad brzegami Balatonu - w Chludowie" w gminie Suchy Las.

Wszystkie odbyły się w okresie czerwiec - wrzesień 2018 roku.

Konkurs na mikrodotacje „Siła Współpracy” dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Poznania oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

______________

Grafikę podzielono na dwie poziome części. W pierwszej z nich znajduje się tło złożone z nakładających się na siebie niebieskich liści. Na nim umieszczono biały napis: Siła współpracy. Poniżej na białym tle napisano: „Realizacja projektó. Wszystko drukowanymi literami. Na samym dole zlokalizowano belkę z logotypami.

Nad brzegami Balatonu - w Chludowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las zrealizowali projekt „Nad brzegami Balatonu – w Chludowie”, którego głównym celem było wzbudzenie zainteresowania mieszkańców historią miejsca, a tym samym wzmacnianie tożsamości lokalnej. Zbieranie mikronarracji, czyli opowieści o zwykłym życiu mieszkańców i ich wspomnień związanych ze spędzaniem czasu nad jeziorem Balaton połączone zostało ze świętem upamiętniającym współpracę Suchego Lasu z jedną z węgierskich gmin. Zbieżność nazw akwenów wodnych stała się tutaj pretekstem do przybliżenia węgierskiej kultury.

_____________

Fot. Agata Witkowska

Zdjęcie przedstawia kilka brzóz, za którymi rozpościera się ogrodzenie. Z kolei przed nimi rozciągnięto sznurek z przyczepionymi fotografiami. Jest słoneczna, letnia pogoda.

PlanTY!

Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Kalisza (Kurs na Śródmieście) we współpracy z Fundacja Animacji Społeczno - Kulturalnej Kwadratura zorganizowali w miesiącach letnich projekt zatytułowany „PlanTY!”. Jego głównym celem była aktywizacja mieszkańców Kalisza i przypomnienie żydowskiej historii miasta. Animatorzy i samorządowcy zbierali narracje i opowieści mieszkańców Kalisza dotyczących Plant Miejskich oraz dawnej dzielnicy żydowskiej. Podjęte działania miały odpowiedzieć na potrzebę odtwarzania zapomnianego dziedzictwa.

________________

Fot. Agata Witkowska

Zdjęcie przedstawia deptak, wzdłuż którego rozciągają się wysokie drzewa i lampy z okrągłymi kloszami. Na drodze spacerują przechodnie. Można zauważyć sztalugi, osoby na szczudłach i dzieci oczarowane dużymi bańkami mydlanymi.

Publiczne Sceny Muzyczne 2018

Animatorka kultury – Dominika Dopierała z Nordoff Robbins Polska, wspólnie z poznańskim Centrum Inicjatyw Rodzinnych zorganizowali w otwartej przestrzeni poznańskich osiedli Łazarz, Sołacz, Cytadela i Stare Miasto ogólnodostępne sesje muzykoterapii. Do wspólnego tworzenia muzyki, wzorem wcześniejszych działań Dominiki, zaproszone zostały osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, dzieci oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Projekt realizuje następujące cele: popularyzowanie muzyki jako sztuki użytkowej (dostępnej dla wszystkich), zmniejszenie zjawiska instytucjonalizacji osób z niepełnosprawnościami, integracja różnych grup społecznych. Zdjęcie przedstawia otwartą sesję muzyczną przed Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

__________

Fot. Agata Witkowska

W kręgu siedzą osoby z instrumentami muzycznymi. Można dostrzec wśród nich między innymi cymbałki, bębenki, grzechotki.

Senioralne poruszenie - przed sceną i na scenie

Kinga Mistrzak z Osiedlowego Domu Kultury Słońce oraz Nina Woderska z Centrum Inicjatyw Senioralnych zrealizowały projekt, skierowany głównie do poznańskich seniorów i seniorek. Koncepcja projektu zakładała zaangażowanie seniorów z różnych środowisk (członków klubów seniora oraz mieszkańców Domów Pomocy Społecznej) do stworzenia wspólnej przestrzeni inkluzywnych spotkań i dialogu opartej na improwizowanych spektaklach, które będą tworzone przez i dla seniorów. W wyniku realizacji projektu grupa seniorek i seniorów aktywnie uczestniczyła w warsztatach dramowych prowadzonych przez Olgę Stobiecką-Rozmiarek (Imaginarium Olga Stobiecka-Rozmiarek), podczas których przygotowany został spektakl oparty na improwizacji.

___________

Fot. Piotr Bedliński

Zbliżenie na seniorkę, która przyłożyła dłonie do oczu. Wygląda, jakby patrzyła przez lornetkę.

Partners

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information