ZAMEK Culture Centre

Konkurs na mikrodotacje SIŁA WSPÓŁPRACY

Konkurs na mikrodotacje "SIŁA WSPÓŁPRACY" to kontynuacja idei III NieKongresu Animatorów Kultury, który odbył się w dniach 9-11.04 w CK ZAMEK w Poznaniu. Jego podstawowym założeniem były partnerstwa: sektora kultury i sektora samorządowego, a celem było praktyczne wykorzystanie zapisów Samorządowej Karty dla Kultury. Konkurs na mikrodotacje był wynikiem współpracy Centrum Kultury ZAMEK, Urzędu Miasta Poznania i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

CEL KONKURSU: promowanie i wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i sektor samorządowy w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej oraz rewitalizacji społecznej w województwie wielkopolskim.

NAGRODA: sfinansowanie przez Centrum Kultury Zamek projektów realizowanych w partnerstwach sektora kultury z sektorem samorządowym. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł brutto, maksymalna – 10 000 zł brutto.

DO UDZIAŁU ZAPROSZONE ZOSTAŁY: osoby fizyczne i/lub podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną i/lub kulturalną oraz reprezentujące instytucje samorządowe w województwie wielkopolskim. Konkurs kierowany jest do partnerstw: animatorów i samorządowców.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

Projekty zgłaszane do konkursu powinny być poprzedzone przeprowadzoną diagnozą potrzeb, partnerstwo w projekcie powinno być realne (prowadzone w ścisły sposób). Projekty powinny odnosić się do jednego z obszarów tematycznych w konkursie będących częścią Samorządowej Karty dla Kultury. Dodatkowym atutem było doświadczenie uczestników z pola animacji i działalności samorządowej w realizacji projektów społecznych.

Obszary tematyczne konkursu związane z Samorządową Kartą Kultury:

1. Kultura to przestrzeń partycypacji nas wszystkich: ludzi współtworzących społeczeństwo obywatelskie. Uczestnicząc w kulturze, kształtujemy życie społeczne i tworzymy rozwój społeczny w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia.

Przykładowe działania: projekty włączające mieszkańców wsi i miast (osiedli, ulic, dzielnic etc.) i przedstawicieli różnych grup społecznych w taki sposób, że stają się oni silnym podmiotem zaplanowanych działań. Projekty mające na celu wzmacnianie decyzyjności i obywatelskich postaw mieszkańców oraz ich motywacji do realizacji oddolnych inicjatyw. Działania, które skupiają się na przekazywaniu narzędzi do realizowania lokalnych projektów lub włączające w zaplanowane już inicjatywy.

2. Kultura to przestrzeń kształtowania się wspólnoty ponad różnorodnością, w której naturalne różnice wzbogacają, a nie dzielą.

Przykładowe działania: – projekty eksplorujące tematykę różnorodności, mnogości kultur i stylów życia, obejmujące działania dotyczące lokalnego kontekstu kulturowego, społecznego i historycznego, podkreślające złożoność tożsamości lokalnej konkretnych obszarów. Projekty bazujące na lokalnych historiach, inicjatywach i osobach, które pomimo/dzięki swej odmienności zrealizowały istotne społecznie cele. Działania zaprojektowane inkluzywnie, włączające do uczestnictwa różnorodne grupy i przemyślane tak, by integrować i tworzyć relacje mające potencjał budowania wspólnoty.

3. Kultura to obszar dialogu z własnym dziedzictwem, w całej jego złożoności. To odkrywanie pozytywnych i negatywnych wątków w naszych dziejach oraz dbałość o dziedzictwo własne, a także „osierocone”.

Przykładowe działania: projekty eksplorujące lokalne historie, mikronarracje, przedstawiające lokalnych „bohaterów”, ciekawe osoby, grupy osób lub inicjatywy. Projekty obejmujące problematykę tożsamości lokalnej, małych-ojczyzn, archiwizujące i dokumentujące losy mieszkańców (aktualnych i byłych), otwarte na skomplikowane dzieje regionu, problematyzujące temat migracji, pracy organicznej i edukacyjnej związanej z tematem obywatelskości, wspólnotowości.

4. Kultura przynosi odpowiedzi na potrzeby, ale jest też polem dialogu i sporu, wytwarzania wciąż nowych oczekiwań, pytań i szans rozwoju.

Przykładowe działania: projekty eksplorujące tematy dotyczące życia lokalnego, lokalnych polityk kulturalnych, tworzenie przestrzeni i miejsc do dialogu (miejskich/wiejskich agor), warsztaty i ćwiczenia dotyczące prowadzenia debaty publicznej, organizowania społecznikowskiego, angażowania mieszkańców w podejmowanie decyzji i proponowanie rozwiązań (zwiększanie sprawczości mieszkańców), narzędzi zbierania opinii, poglądów, potrzeb.

REGULAMIN

_____________

Grafikę podzielono na dwie poziome części. W pierwszej z nich znajduje się tło złożone z nakładających się na siebie zielonych liści. Na nim umieszczono biały napis: Siła współpracy. Poniżej na białym tle napisano: Konkurs na mikrodotacje. Wszystko drukowanymi literami. Na samym dole zlokalizowano belkę z logotypami.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY

W ramach konkursu "Siła współpracy" zrealizowaliśmy 4 projekty: "PlanTY" w Kaliszu, "Publiczne Sceny Muzyczne 2018" i "Senioralne poruszenie. Przed sceną i na scenie" w Poznaniu oraz "Nad brzegami Balatonu - w Chludowie" w gminie Suchy Las.

Wszystkie odbyły się w okresie czerwiec - wrzesień 2018 roku.

Konkurs na mikrodotacje „Siła Współpracy” dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Poznania oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

______________

Grafikę podzielono na dwie poziome części. W pierwszej z nich znajduje się tło złożone z nakładających się na siebie niebieskich liści. Na nim umieszczono biały napis: Siła współpracy. Poniżej na białym tle napisano: „Realizacja projektó. Wszystko drukowanymi literami. Na samym dole zlokalizowano belkę z logotypami.

Nad brzegami Balatonu - w Chludowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las zrealizowali projekt „Nad brzegami Balatonu – w Chludowie”, którego głównym celem było wzbudzenie zainteresowania mieszkańców historią miejsca, a tym samym wzmacnianie tożsamości lokalnej. Zbieranie mikronarracji, czyli opowieści o zwykłym życiu mieszkańców i ich wspomnień związanych ze spędzaniem czasu nad jeziorem Balaton połączone zostało ze świętem upamiętniającym współpracę Suchego Lasu z jedną z węgierskich gmin. Zbieżność nazw akwenów wodnych stała się tutaj pretekstem do przybliżenia węgierskiej kultury.

_____________

Fot. Agata Witkowska

Zdjęcie przedstawia kilka brzóz, za którymi rozpościera się ogrodzenie. Z kolei przed nimi rozciągnięto sznurek z przyczepionymi fotografiami. Jest słoneczna, letnia pogoda.

PlanTY!

Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Kalisza (Kurs na Śródmieście) we współpracy z Fundacja Animacji Społeczno - Kulturalnej Kwadratura zorganizowali w miesiącach letnich projekt zatytułowany „PlanTY!”. Jego głównym celem była aktywizacja mieszkańców Kalisza i przypomnienie żydowskiej historii miasta. Animatorzy i samorządowcy zbierali narracje i opowieści mieszkańców Kalisza dotyczących Plant Miejskich oraz dawnej dzielnicy żydowskiej. Podjęte działania miały odpowiedzieć na potrzebę odtwarzania zapomnianego dziedzictwa.

________________

Fot. Agata Witkowska

Zdjęcie przedstawia deptak, wzdłuż którego rozciągają się wysokie drzewa i lampy z okrągłymi kloszami. Na drodze spacerują przechodnie. Można zauważyć sztalugi, osoby na szczudłach i dzieci oczarowane dużymi bańkami mydlanymi.

Publiczne Sceny Muzyczne 2018

Animatorka kultury – Dominika Dopierała z Nordoff Robbins Polska, wspólnie z poznańskim Centrum Inicjatyw Rodzinnych zorganizowali w otwartej przestrzeni poznańskich osiedli Łazarz, Sołacz, Cytadela i Stare Miasto ogólnodostępne sesje muzykoterapii. Do wspólnego tworzenia muzyki, wzorem wcześniejszych działań Dominiki, zaproszone zostały osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, dzieci oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Projekt realizuje następujące cele: popularyzowanie muzyki jako sztuki użytkowej (dostępnej dla wszystkich), zmniejszenie zjawiska instytucjonalizacji osób z niepełnosprawnościami, integracja różnych grup społecznych. Zdjęcie przedstawia otwartą sesję muzyczną przed Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

__________

Fot. Agata Witkowska

W kręgu siedzą osoby z instrumentami muzycznymi. Można dostrzec wśród nich między innymi cymbałki, bębenki, grzechotki.

Senioralne poruszenie - przed sceną i na scenie

Kinga Mistrzak z Osiedlowego Domu Kultury Słońce oraz Nina Woderska z Centrum Inicjatyw Senioralnych zrealizowały projekt, skierowany głównie do poznańskich seniorów i seniorek. Koncepcja projektu zakładała zaangażowanie seniorów z różnych środowisk (członków klubów seniora oraz mieszkańców Domów Pomocy Społecznej) do stworzenia wspólnej przestrzeni inkluzywnych spotkań i dialogu opartej na improwizowanych spektaklach, które będą tworzone przez i dla seniorów. W wyniku realizacji projektu grupa seniorek i seniorów aktywnie uczestniczyła w warsztatach dramowych prowadzonych przez Olgę Stobiecką-Rozmiarek (Imaginarium Olga Stobiecka-Rozmiarek), podczas których przygotowany został spektakl oparty na improwizacji.

___________

Fot. Piotr Bedliński

Zbliżenie na seniorkę, która przyłożyła dłonie do oczu. Wygląda, jakby patrzyła przez lornetkę.

Partners