ZAMEK Culture Centre

Edukacja Włączająca

DOBRE PRAKTYKI DLA
ANIMATOREK(-ÓW)
I EDUKATOREK(ÓW)
KULTUROWYCH

Ciągle się uczymy! Szukamy inspiracji, nowych doświadczeń, możliwości poszerzania naszych kompetencji, aby budować różnorodny, wrażliwy na potrzeby różnych społeczności program Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Chcemy, aby nasz program odzwierciedlał starania i dążenia pracowników(-czek) do:
‒ budowania relacji z grupami narażonymi na wykluczenie;
‒ poszerzenia oferty kulturalnej naszej instytucji o działania społeczne promujące różnorodność;
‒ budowania sieci międzynarodowej współpracy.
W ramach projektu „Edukacja włączająca. Dobre praktyki dla animatorek(-ów) i edukatorek(-ów) kulturowych” odbyły się 4 wyjazdy szkoleniowe i obserwacje pracy w instytucjach i organizacjach, które poprzez swoją codzienną działalność zwracają uwagę na kluczowe dla nas wartości związane z włączaniem i różnorodnością. Łącznie w wyjazdach uczestniczyło 30 osób pracujących w Centrum Kultury ZAMEK.
Organizacje, które nas wspierały w procesie uczenia się to:


1. PALAZZO GRASSI w Wenecji
2. STATENS MUSEUM FOR KUNST w Kopenhadze
3. NEW VISIONS w Berlinie
4. MUZIEKPUBLIQUE w Brukseli

Koncepcja i koordynacja projektu: Ewelina Banaszek, Bartek Lis, Jakub Walczyk

Dział Programów Społecznych CK ZAMEK

_______

AUDIODESKRYPCJA: Grafika jest minimalistyczna. Na jasnoróżowym tle są białe napisy. W dwóch ramkach, nienakładający się na siebie napisano: dobre praktyki dla animatorów i edukatorów kulturowych. Na dole znajdują się informacje o projekcie i źródle finansowania.

GDZIE NAS PONIOSŁO?

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information