ZAMEK Culture Centre

W 2012 roku, z inicjatywy Obywateli Kultury, a na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozpoczęły się prace nad rządowym programem rozwoju edukacji kulturalnej. Dokument programowy, stworzony przez Marka Krajewskiego, a zatytułowany „Bardzo Młoda Kultura”, zwracał uwagę na brak współpracy pomiędzy sektorem edukacji i kultury jako jedną z przyczyn mało dynamicznego rozwijania się edukacji kulturalnej w Polsce. 

Dlatego też w dokumencie tym zaproponowano powołanie do życia ogólnopolskiej instytucji, która pośredniczyłaby pomiędzy tymi sektorami i do której podstawowych obowiązków należałoby:

- prowadzenie systematycznych działań popularyzujących ideę współpracy pomiędzy sferą kultury i edukacji szkolnej (w tym przede wszystkim: wspieranie merytoryczne i finansowe programów edukacyjnych, a także rozwijanie systemu informacyjnego; prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie konferencji i szkoleń, itd.);
- realizowanie cyklicznego programu dotacyjnego wspierającego proces wprowadzania w życie formuły współpracy pomiędzy sferą kultury i edukacji szkolnej;
- prowadzenie stałego programu szkoleniowego, którego beneficjentami powinny być osoby reprezentujące sferę kultury oraz sferę edukacji szkolnej;
- monitoring procesów wprowadzania w życie współpracy pomiędzy sferą kultury i edukacji szkolnej oraz ich korygowanie w zależności od osiąganych rezultatów;
- prowadzenie działań mających na celu angażowanie rodziców i prawnych opiekunów dzieci oraz młodzieży we współpracę pomiędzy sferą kultury i edukacji szkolnej.

W końcu 2013 roku MKiDN uznało, iż zamiast tworzenia ogólnopolskiej instytucji bardziej zasadne będzie konstruowanie regionalnych centrów, odpowiedzialnych za realizację Programu.

W listopadzie 2013 roku odbyła się konferencja „Praktyki i Metody Edukacji Kulturalnej” (zorganizowana we współpracy Centrum Kultury Zamek, Instytutu Kulturoznawstwa oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu). Jednym z jej rezultatów było sformułowanie idei Centrum Praktyk Edukacyjnych oraz propozycja działań, których celem będzie nie tylko wprowadzenie nowych form edukacji do instytucji, ale powołanie stałego zespołu badawczego, który współpracując z CK Zamek stworzy podwaliny pod CPE, pomyślanego jako międzysektorowa instytucja wspierania, dokumentacji i organizowania działań edukacyjno-animacyjnych i szkoleniowych w powiecie poznańskim.

MKiDN uznało, iż pomysł ten jest doskonałą okazją do przeprowadzenia pilotażu idei regionalnych centrów jako instytucjonalnych form realizacji Programu „Bardzo Młoda Kultura” oraz przyznało CK Zamek, w ramach Programu Ministra „Edukacja kulturalna”, grant na przeprowadzenie tego zadania.

Partners