ZAMEK Culture Centre

Wniosek o zapewnienie dostępności

Od 6.09.2021 każda osoba ma prawo złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej, a także zgłosić brak dostępności któregoś z ww. elementów.

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w przypadku dostępności cyfrowej nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni (lub 7 dni w przypadku zapewnienia dostępności cyfrowej) od dnia złożenia wniosku, to CK ZAMEK niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku CK ZAMEK jest zobowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Wniosek można przesłać na adres:
Centrum Kultury ZAMEK
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
lub
przesłać pocztą elektroniczną na adres: dostepnosc@czkamek.pl

Wzory wniosków można pobrać poniżej, klikając w odpowiedni zielony przycisk.

Informacja o braku dostępności pobierz
Wniosek o zapewnienie dostępności pobierz
Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej CK Zamek pobierz


Więcej informacji o Deklaracji Dostępności poniżej.

Deklaracja dostępności

Obowiązkowe oświadczenie o dostępności; Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej CK ZAMEK w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 10.01.2017.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.01.2023.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Lista niespełnionych wymagań:
 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla G/głuchych,
 • mapa dojazdu nie jest dostępna.
Powody:
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Oświadczenie sporządzono dnia: 10.01.2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: promocja@ckzamek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 64 65 271. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

  Do Centrum Kultury ZAMEK można wejść czterema drogami: Wejście A – znajduje się od strony ulicy Święty Marcin. Prowadzi schodami do wschodniej części Zamku. Za szklanymi, przesuwnymi drzwiami znajdują się kasa oraz punkt informacyjny. Za kasą na półpiętrze znajdują się dwie platformy dla osób poruszających się na wózkach oraz winda, prowadząca na wyższe piętra Zamku. Tymczasowy podjazd techniczny zastąpi rampa, którą będziemy niedługo budować (przepraszamy za utrudnienia). Zachęcamy do kontaktu w celu udostępnienia łatwiejszej ścieżki dostępu – przejazdu przez Salę Wielką.
  Wejście B – znajduje się od strony parkingu zamkowego (od ulicy Święty Marcin), prowadzi schodami do wschodniej części Zamku. Przy tym wejściu nie ma podnośnika ani platformy dla osób poruszających się na wózkach. Po lewej stronie znajduje się portiernia, w której jest dostępny wózek rehabilitacyjny.
  Wejście C – znajduje się od strony Ogrodu Zamkowego i Teatru Animacji. Po schodach możemy się dostać do Teatru Animacji, biur CK ZAMEK, Holu Balkonowego i na balkon. Wejście dla osób poruszających się na wózkach to jednocześnie wejście do Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956. Znajduje się ono od strony parkingu przed Centrum Kultury ZAMEK (od ulicy Święty Marcin). Wejście jest oznaczone charakterystycznymi dużymi cyframi 1956. Tu znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Dzięki niej można wjechać na parter, do wschodniej części Zamku, a dalej tymczasowym podjazdem technicznym i windą na pierwsze, drugie i trzecie piętro. W razie potrzeby kontaktu z pracownikami Zamku, prosimy zgłaszać się do pań pracujących w punkcie informacyjnym na parterze.

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

  KORYTARZE:
  Ogólnodostępne korytarze, które znajdują się w Centrum Kultury ZAMEK, posiadają odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych. Dostosowane wymiary gwarantują komfortową przestrzeń manewrową osobom poruszającym się na wózkach. Korytarze nie posiadają progów, a wejścia do nich posiadają minimalną szerokość 90 cm. W części korytarzy i holi znajdują się miejsca odpoczynku z siedziskami. Schody i pochylnie zlokalizowane w holach i korytarzach nie zawężają wymaganej przestrzeni komunikacyjnej. Zastosowany w gmachu CK ZAMEK system informacji kierunkowej spełnia zalecane prawem standardy (kontrasty, wielość oraz krój czcionki). Na każdym piętrze znajduje się przynajmniej jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dodatkowo na półpiętrze przy wejściu A dostępna jest komfortka – pomieszczenie wyposażone w dużych rozmiarów przewijak zdolny zmieścić i udźwignąć dorosłą osobę, do której prowadzi tymczasowy podjazd techniczny.

  SCHODY:
  Schody zewnętrzne – schody prowadzące do głównych wejść Centrum Kultury ZAMEK nie posiadają wysuniętych nosków stopni i mają zróżnicowaną liczbę stopni (łatwiejsza droga prowadzi lewą stroną, gdzie jest ich mniej) Przy Wejściu A zastosowano poręcz pośrednią, która została wysunięta poza długość biegu schodów, a także spocznik. Wejście B nie ma poręczy ani podnośnika dla wózków. Schody przy Wejściu C posiadają poręcze, a także spocznik, gdzie następuje zmiana kierunku biegu schodów, ale nie jest to wejście przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Schody wewnętrzne – schody wewnątrz budynku są wyposażone w balustrady oraz poręcze z obu stron. W wielu przypadkach zawierają także spoczniki, gdzie następuje zmiana kierunku biegu schodów. W budynku znajdują się zarówno poręcze okrągłe, jak i kwadratowe. W większości przypadków zainstalowano poręcze ciągłe wzdłuż całego biegu schodów. Wyjątek stanowią schody prowadzące do Sceny Nowej. Tam są one schowane we wnękach ściennych. Na schodach przy kasie CK ZAMEK zostały poprowadzone na podstopnicach linie kontrastowe. Także na schodach, które prowadzą na 1. piętro. Przy wejściu do Sali Audiowizualnej umieszczona jest tymczasowa rampa umożliwiająca dostęp do Sali osobom poruszającym się na wózkach.

  WINDY:
  W CK ZAMEK znajduje się pięć wind – trzy we wschodniej części i dwie w zachodniej części. Prawie wszystkie posiadają oznaczenia przycisków (wypukłość, alfabet Brailla). Drzwi wszystkich wind zamykają i otwierają się automatycznie, posiadają system pozwalający na ich zatrzymanie w przypadku zetknięcia z osobą lub przedmiotem. Elementy sterowne windy, zarówno te zewnętrzne, jak i wewnętrzne, są umieszczone na takiej wysokości, by umożliwić ich obsługę osobom poruszającym się na wózkach. Winda dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze od strony wejścia do Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956. Dzięki niej można się dostać do nowej części Zamku. Drzwi przeszklonych wind – jedna wiodąca do Sceny Nowej, druga znajdująca się za kasą w Holu Wielkim na półpiętrze – mają szerokość 90 cm. Wymiary kabiny windy są dostosowane do tego, by osoba poruszająca się na wózku mogła z niej skorzystać. Osoby poruszające się na wózkach mogą dostać się do wind w zachodniej części Zamku za pomocą podnośników, które znajdują się przy schodach w Holu Wielkim, w nowej części. Jedna z wind zlokalizowana blisko wejścia B wyposażona jest w system informacji głosowej, umożliwiający odczytywanie nazw pięter. Dodatkowo, prawie wszystkie windy (z wyjątkiem wind: w Zachodnim Skrzydle oraz od strony wejścia do Muzeum) posiadają wewnątrz kontrastowe naklejki ze spisem nazw najważniejszych przestrzeni w obrębie każdego piętra (w języku polskim i angielskim). Z windy w Zachodnim Skrzydle Zamku można skorzystać, wchodząc przez wejście od strony Dziedzińca Różanego. Niestety, nie jest ona przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

  Powyżej prezentowaliśmy już niektóre udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i dostępne rozwiązania w przestrzeniach zamkowych. Należą do nich m.in.: kontrasty na schodach i szybach, wprowadzenie tyflografik do przestrzeni zamkowej, dbanie o odpowiedni sprzęt medyczny, wózki ewakuacyjne oraz informacje głosowe w windach. Poniżej opisujemy dodatkowo pętlę indukcyjną, roller rampę, podest w Sali Wielkiej i podnośniki przyschodowe.

  PĘTLA INDUKCYJNA – dla osób niesłyszących i słabosłyszących działa w trzech miejscach w Zamku – w Kinie Pałacowym (1. piętro), kasie CK ZAMEK (Hol Wielki), przestrzeni Laboratorium (1. piętro w Zachodnim Skrzydle Zamku), oraz w Sali Audiowizualnej (2. piętro)

  ROLLER RAMPA – dla osób poruszających się na wózkach pozwala na montaż w miejscach, gdzie nie ma na stałe zamontowanych podnośników lub rampy,

  PODEST W SALI WIELKIEJ – jeśli istnieje taka potrzeba montowany jest podest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. To dodatkowe udogodnienie dla osób poruszających się na wózku wykorzystywane jest przy niewielu wydarzeniach kulturalnych (wybranych koncertach czy spektaklach).

  PODNOŚNIKI PRZYSCHODOWE – znajdują się w Holu Wielkim, jeden z nich z lewej strony schodów. Drugi podnośnik zlokalizowany jest na półpiętrze. Podnośnik zainstalowano także na klatce schodowej, która prowadzi do Sceny Nowej. Z podnośników można skorzystać przy asyście pracowników ochrony.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Przy Centrum Kultury ZAMEK znajdują się dwa parkingi. Jeden ciągnie się wzdłuż ul. Kościuszki i jest to parking miejski. Są tam dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Drugi parking znajduje się na Dziedzińcu Różanym (wjazd od strony ul. Kościuszki). Wjazd jest możliwy po wcześniejszym kontakcie na maila: dostepnosc@ckzamek.pl.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

  Osoby z niepełnosprawnościami mogą uczestniczyć w wydarzeniach wraz z przeszkolonym psem przewodnikiem lub psem asystującym.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć

  Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza PJM i UJM online łącząc się z nim za pośrednictwem naszej strony www.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information